Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.

Projekty

Zóna pre členov

Nová registrácia

Medicínske právo "inak"

 

Projekt „Medicínske právo „inak““ je vzdelávacím projektom ktorý sa realizuje na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre študentov 3. ročníka dennej formy štúdia (ako výberový predmet). V skratke ho môžeme opísať ako:


Generálnymi partnermi projektu sú:


Každý z týchto subjektov prináša do vzdelávacieho procesu vlastný vhľad, z čoho najviac čerpajú samotní študenti.


Ciele projektu Medicínske právo "inak"

Vo všeobecnosti je študent humanitného odboru (česť výnimkám) nútený memorovať a nie je vedený tvorivo uvažovať a predovšetkým systematicky pracovať počas celého semestra. Ďalším handicapom slovenského vzdelávacieho systému je „odcudzenie“ študenta a vyučujúceho – tí sa stretávajú len na prednáškach – jeden za „katedrou“, tí druhí v „laviciach“.

Štúdium na vysokej škole by malo byť jedinečnou príležitosťou pre mladého človeka prekonať za pomoci svojho tútora vlastné hranice, posunúť sa niekam, rozvíjať svoje kritické myslenie a formovať svoje názory. V tomto má byť vyučujúci pre študenta nielen odborníkom, ale rovnako aj osobnosťou – ľudským vzorom.

Cieľom projektu je prostredníctvom obsahovej náplne a metodiky vedenia predmetu Medicínske právo riešiť vyššie menované problémy.

Zámerom realizácie projektu je:
Výučba nového predmetu (obsahový pohľad),
ktorý má z pohľadu právnej praxe opodstatnenie vzhľadom na progresívne sa rozvíjajúcu problematiku medicínskeho práva. Obsahom predmetu sú právne otázky ochrany osobnosti v medicínskych činnostiach od všeobecných východísk až po konkrétne medicínske postupy (asistovaná reprodukcia, biomedicínsky výskum, transplantácie, výskum kmeňových buniek).
Študent získava kontakt s právnym „odborom“ ktorý postupne vstupuje do povedomia odborníkov a laickej verejnosti a má možnosť uvedomiť si cenu hodnôt, ktoré sú v procese medicínskych činností zasahované.
Predmet je obsahovo vyplnený nielen domácou právnou úpravou, ale aj úpravou iných štátov, judikatúrou slovenských a zahraničných súdov. Takto má študent možnosť uvažovať, ako by mala vyzerať právna úprava konkrétnych javov v pomeroch SR.
U študenta sa v priebehu semestra buduje presvedčenie, že ochranu osobnosti pri medicínskych činnostiach nemožno podceňovať, ale naopak dôrazne chrániť. Z toho môžu mať v budúcej profesionálnej praxi študenta osoh ďalšie osoby (podľa toho v akej oblasti bude pracovať).

Vzdelávací rozmer (didaktický pohľad), ktorého cieľom je prostredníctvom zvolenej metodiky motivovať študenta kriticky myslieť, vyjadrovať svoj názor, definovať svoje postoje, riešiť nastolené problémy.
Z tohto pohľadu nám ide viac o „cestu“ ako o „cieľ“. Sme názoru, že v niektorých prípadoch nie je objektívne možné nájsť jediné a správne riešenie (právne riešenie). Je preto dôležitejšie naučiť študenta, aby sa skôr ako na „výsledok“ (napr. úspešné absolvovanie skúšky) sústredil na samotný proces učenia, uvažovania, hľadania argumentov pre svoje názory.

 


 


Prostriedky realizácie

Vychádzame z presvedčenia, že študent sa najviac naučí jedine vtedy, ak si danú tému môže „odžiť“, „vyskúšať“, “vcítiť sa do nej“ a následne na ňu formulovať vlastný názor.

Toto sa snažíme dosiahnuť dvoma spôsobmi – formou vedenia prednášok, komunikáciou so študentom a samostatnou prácou študenta:  

 Pokračovanie a rozvoj projektu

Medzi ambície projektu patrí vydanie vlastného učebného materiálu a rozšírenie výučby medicínskeho práva aj na lekársku fakultu.

Projekt je v súčastnosti financovaný len zo zdrojov Komory. Náklady, ktoré sú s jeho realizáciou spojené sú nasledovné:


Donorom ponúkame umiestnenie ich loga na materiáloch používaných pri realizovaní projektu (učebné materiály, keynote prezentácie, plagáty) a na stránkach Komory (medius.sk, pravo-medicina.sk a na stránke eLearningu). V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na sekretariat(at)medius.sk.

 pravo-medicina.sk | Medicínske právo "inak" | Projekt sestry | Workshopy | Universitatis disputationes